ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Настоящите общи условия (наричани по-долу „ОУ“) се прилагат за закупуване на стоки на уебсайта на търговеца www.owletcare.bg (наричан по-долу също „електронен магазин на търговеца“ или „онлайн магазин на търговеца“), въз основа на договори за покупка, сключени между търговеца и купувача чрез онлайн магазина на търговеца. Настоящите общи условия уреждат отношенията между купувача и търговеца в областта на покупко-продажбата на стоки.

Със своята поръчка, т.е. предложението за сключване на договор за покупко-продажба (наричана по-долу „поръчка“), клиентът потвърждава, че се е запознал с настоящите Общи условия и, че е съгласен с тях. Клиентът се счита за уведомен за настоящите Общи условия преди да направи поръчката си, доколкото същите са достъпни на уебсайта на търговеца.
1. Данни за търговеца
2. Клиент
3. Поръчване на стоки
4. Сключване на договор за покупко-продажба и условия за доставка
5. Начин на плащане на цената на стоките и запазване на собствеността
6. Права на клиента в случай на дефекти
7. Гаранция
8. Отказ от договора
9. Защита на личните данни
10. Принос за рециклиране
11. Заключителни разпоредби

1. Данни за търговеца:

Търговец:
„Цертус Меркатус“ с.р.о. (Certus Mercatus, s.r.o.), със седалище в Република Чехия, гр. Прага 9, К Жижкову 282/9, пощенски код 190 00.
Търговецът е вписан в търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, в раздел В, номер 168349.
Търговецът е регистриран по ДДС.
Идентификационен номер: 27305571
Номер по ДДС: CZ27305571
(наричан по-долу „търговец“)

Място на стопанска дейност на търговеца:

„Цертус Меркатус“ с.р.о.(Certus Mercatus s.r.o.)

Република Чехия, гр. Прага 9, К Жижкову 282/9 (Prague 9, K Žižkovu 282/9), пощенски код 190 00

Информация за контакт:

Телефон: +420 245 001 740, +3592 491 63 66
Имейл: bg.info@certus-mercatus.com

Услугата предоставя:
Цертус Меркатус“ с.р.о.(Certus Mercatus s.r.o.)
Република Чехия, гр. Прага 9, К Жижкову 282/9 (Prague 9, K Žižkovu 282/9), пощенски код 190 00. 

2. Клиент:

Купувачът (наричан по-долу „клиент“) е потребител или предприятие.

Потребител е всяко лице, което извън рамките на своята стопанска дейност или извън рамките на независимото упражняване на своята професия сключва договор с търговец или постъпва с него по какъвто и да е друг начин (наричано по-нататък „потребител“). Правните отношения между търговеца и потребителя, които не са изрично уредени в настоящите ОУ, се уреждат от съответните разпоредби на Закон No. 89/2012 от Гражданския кодекс и Закон No. 634/1992 за защита на потребителите на Република Чехия, както и Закона за защита на потребителите, както и свързаните с тях законови и подзаконови актове.

Предприятие е всеки търговец, който самостоятелно извършва доходоносна дейност за собствена сметка и на собствена отговорност по търговски или подобен начин с намерението да го прави постоянно, за да добие печалба. За предприятие се счита и всяко лице, което сключва договори, свързани със собствената му търговска, производствена или подобна дейност или при самостоятелно упражняване на професията му, или лице, което действа от името или за сметка на предприятие (наричано по-долу „предприятие“).

Съгласно настоящите ОУ клиентът, който не е потребител, се счита за предприятие и неговите права и задължения по договора за покупко-продажба се уреждат от разпоредбите на тези ОУ, приложими за предприятията.

3. Поръчване на стоки:

а) поръчка

Поставянето на предлаганите стоки на уебсайта на електронния магазин на търговеца не е предложение за сключване на договор или публична оферта. Списъкът на стоките на уебсайта www.owletcare.bg представлява каталог на обичайно доставяните стоки. Търговецът не гарантира незабавната наличност на всички артикули и/или стоки. Наличността на стоките винаги се потвърждава въз основа на поръчката. Търговецът обикновено потвърждава поръчката по електронна поща. За да направи поръчка, клиентът избира стоките, попълва правилно формуляра за поръчка и изпраща поръчката.

Изпратената поръчка е предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Поръчката се използва и за резервиране на стоки. Договорът за покупко-продажба се сключва, когато търговецът достави на клиента потвърждението на поръчката.

Клиентът може да провери цените на стоките за отделните артикули.

Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 119 лв.

Преди изпращането на поръчката клиентът следва коректно да попълни своите данни за доставка, а именно: имена, адрес и телефон за доставка. Преди завършването на поръчката ще бъде изчислена общата цена на стоките, включително свързаните с нея такси, и клиентът ще бъде помолен да се съгласи с нея.

Разходите, направени от клиента при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка и др.), се заплащат от самия клиент.

б) анулиране/отмяна на поръчката

Както клиентът, така и търговецът могат да отменят поръчката на клиента, без да посочват причина, докато поръчката не бъде потвърдена от търговеца. Ако търговецът анулира поръчката, той обикновено посочва причината, поради която не е възможно да потвърди поръчката.

Анулирането на поръчката след сключването на договора за покупка е възможно само след предварително споразумение между търговеца и клиента и при взаимно договорени условия.

4. Сключване на договор за покупка и условия за доставка:
а) сключване на договора за покупко-продажба

Договорът за покупка се сключва, когато търговецът предостави на клиента потвърждението на поръчката. Обвързващо потвърждение на поръчката не е автоматично генерирано електронно потвърждение за получаване на поръчката в системата на търговеца, а изпратено по електронен път потвърждение, отбелязано като „Автоматично уведомление – приемане на поръчка №“, или телефонно потвърждение на поръчката от търговеца, когато търговецът и клиентът потвърдят съдържанието на поръчката, по-специално вида на стоките, броя на стоките, цената на стоките и доставката, както и начина и датата на доставка. Договорът за покупко-продажба се сключва в момента на това потвърждение. За навременното получаване на поръчката клиентът следва коректно да попълни всички свои данни при направата на поръчката. В случай че клиентът установи, че е допуснал грешка в информацията за доставка, клиентът може да коригира посочените данни като се свърже с търговеца на адрес: bg.info@certus-mercatus.com.

б) време за доставка

Поръчаните стоки ще бъдат доставени във възможно най-кратък срок по пощата или чрез друг превозвач, в зависимост от тяхната наличност и оперативните възможности на търговеца, обикновено в рамките на 4-6 работни дни от обвързващото потвърждение на получената поръчка. Стоките се считат за доставени с доставката до адреса, посочен от клиента в поръчката.

в) начин на транспортиране

Транспортът до посочения адрес се осигурява от търговеца в рамките на цялата територия на Република България. Поръчки на стойност до 1400 лв. се изпращат на клиента с договорният транспортен партньор на търговеца – Пакета Интернешънъл с.р.о. (Packeta International s.r.o). Поръчки на стойност над 1400 лв. се изпращат на клиента с договорният транспортен партньор на търговеца – Дайрект Парсъл Дистрибюшън СЗ с.р.о. (Direct Parcel Distribution CZ) s.r.o, част от мрежата на DPD.

Информацията за цената на доставката е част от поръчката, потвърждението на поръчката, както и от съобщението по електронната поща за приемане на поръчката.

Не се начислява такса за доставка за поръчки на стойност над 119лв.

Доставката съдържа инструкции за използване на продукта.

Данъчният документ се изпраща по електронен път по електронна поща на посочения в поръчката електронен адрес.

г) приемане на стоки

Търговецът препоръчва стоките да бъдат проверени веднага след получаването им. Ако бъдат открити механични повреди по опаковката на продукта, търговецът препоръчва клиентът да напише протокол за повреда на пратката в присъствието на превозвача и да поиска този факт да бъде потвърден от превозвача. Разумна отстъпка или нов продукт може да бъде предоставен на клиента само въз основа на въпросния протокол. Клиентът също така има право да се откаже от договора.

С подписването на товарителницата пред превозвача клиентът се съгласява да приеме стоките и потвърждава, че те са пристигнали механично неповредени. Условията за приемане на стоките, включително отношенията на отговорност, се различават в зависимост от избрания превозвач.

По-късни рекламации, възникнали в резултат на транспорта, няма да бъдат взети предвид от търговеца и ще бъдат отхвърлени.

д) комуникация между клиента и търговеца

По-нататъшната комуникация между търговеца и клиента ще се осъществява по електронна поща, освен ако в настоящите условия не е предвидено друго или ако страните не са се договорили за друго. За електронна поща се използва централната електронна поща: info@owlet.cz. Отговорът на електронната поща на клиента също се извършва по електронна поща. Търговецът може да изпрати отговор и от електронна поща, различна от bg.info@certus-mercatus.com.

Комуникацията може да се осъществи и по телефонната линия +420 245 001 740 или +3592 491 63 66.

5. Начин на плащане на цената на стоките и запазване на собствеността:

а) начин на плащане на покупната цена на стоките

Клиентът има две възможности за плащане на покупната цена на стоките. Стоките могат да бъдат платени в брой или с банкова карта чрез наложен платеж в пълен размер на мястото на доставка на стоките чрез договорната услуга за доставка, или да бъдат платени в пълен размер с банкова карта при завършване на поръчката в онлайн магазина на търговеца.

б) запазване на собствеността

Стоките са собственост на търговеца до пълното заплащане на покупната цена от страна на клиента.

6. Права на клиента в случай на дефекти:

Търговецът е отговорен да гарантира, че стоките са без дефекти при получаването им. Правото на клиента от некачествено изпълнение се основава на дефект, който стоките имат, когато рискът от повреждане преминава върху клиента, дори ако той стане видим едва по-късно. Клиентът е длъжен да прегледа стоките възможно най-скоро след преминаването на риска от повреждане на стоките и да се увери в техните свойства и количество.

а) съществено нарушение на договора

Ако некачественото изпълнение е съществено нарушение на сключения договор за покупка, клиентът има следните права:

– отстраняване на дефекта чрез доставка на нов артикул без дефект или чрез доставка на липсващ артикул.

– отстраняване на дефекта чрез ремонт на изделието.

– разумна отстъпка от покупната цена, или

– отказ от договора

Клиентът е длъжен да информира търговеца кое от горепосочените права е избрал още при уведомяването за дефекта или без излишно забавяне след това. Той не може да променя направения избор без съгласието на търговеца. Това не важи, ако клиентът е поискал отстраняване на дефект, който се оказва непоправим. Ако търговецът не отстрани дефектите в разумен срок или ако информира клиента, че няма да отстрани дефектите, клиентът може да поиска разумна отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора за покупка. Ако клиентът не избере конкретно право в срок, правата принадлежат на клиента, все едно че става въпрос за несъществено нарушение на договора.

б) несъществено нарушение на договора

Ако некачественото изпълнение е незначително нарушение на договора за покупко-продажба, клиентът има следните права:

– отстраняване на дефекта

– разумна отстъпка от покупната цена.

Докато клиентът не упражни правото си на отстъпка от покупната цена или не се откаже от договора, търговецът може да достави липсващото или да отстрани правния дефект. Другите дефекти могат да бъдат отстранени от търговеца по негов избор чрез поправка на стоката или чрез доставка на нова стока. Ако търговецът не отстрани дефекта навреме или откаже да го отстрани, клиентът може да поиска отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора. Клиентът не може да променя направения избор без съгласието на търговеца.

г) права от некачествено изпълнение, принадлежащи на потребителя

Ако клиентът е потребител, следните разпоредби се прилагат за неговите права от некачествено изпълнение.

Търговецът носи отговорност пред потребителя, че при получаването на стоката тя няма недостатъци. По-специално търговецът отговаря на потребителя, че стоката:

– отговаря на договореното описание, вид и количество, както и на качеството, функционалността, съвместимостта, оперативната съвместимост и други договорени характеристики,

– той е подходящ за целта, за която потребителят го изисква и с която търговецът се е съгласил,

– се доставя с договорените аксесоари и инструкции за употреба, включително инструкции за монтаж или инсталиране.

В случай че търговецът не е предупредил изрично потребителя преди сключването на договора, че някое от свойствата на стоката е различно, с изричното съгласие на потребителя в момента на сключването на договора, той отговаря пред потребителя, че в допълнение към договорените свойства:

– вещта е подходяща за целта, за която обикновено се използва вещта от този вид, също и по отношение на правата на трети страни, законовите разпоредби, техническите стандарти или кодексите за поведение на съответната индустрия, ако няма технически стандарти,

– вещта по отношение на количеството, качеството и други свойства, включително трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, съответства на обичайните свойства на вещи от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, включително по отношение на публичните изявления, направени от търговеца или друго лице в същата договорна верига, по-специално реклама или етикетиране. Търговецът не е обвързан от такова публично изявление, ако докаже, че не е знаел за него или че то е било променено към момента на сключване на договора по начин, поне сравним с този, по който е било направено, или че то не е могло да повлияе на решението за покупка.

– артикулът се доставя с аксесоари, включително опаковка, инструкции за сглобяване и други инструкции за употреба, които купувачът може разумно да очаква,

– вещта отговаря на качеството или дизайна на образеца или шаблона, който търговецът е предоставил на клиента преди сключването на договора.

Потребителят може да се оплаче от дефект, който се е появил върху стоката, в рамките на две години от получаването ѝ. Ако дефектът се прояви в рамките на една година от получаването, се счита, че вещта е била дефектна още при получаването, освен ако естеството на вещта или на дефекта не изключва това.

Ако вещта има дефект, потребителят може да поиска отстраняването му. Според избора си той може да поиска доставката на нова вещ без дефект или ремонт на вещта, освен ако избраният начин за отстраняване на дефекта е невъзможен или несъразмерно скъп в сравнение с другия; това се преценява по-специално с оглед на значимостта на дефекта, стойността, която вещта би имала без дефекта, и дали дефектът може да бъде отстранен по друг начин без значителни затруднения за потребителя. Търговецът може да откаже да отстрани дефекта, ако това е невъзможно или непропорционално скъпо, особено с оглед на значението на дефекта и стойността, която стоката би имала без дефекта.

Правата на потребителя при некачествено изпълнение не принадлежат на потребителя, ако той сам е причинил дефекта. Дефектът на вещта не е износването на вещта, причинено от обичайната ѝ употреба.

г) Софтуерно оборудване на устройството

Компания, която притежава софтуерът на устройствата с марка Owlet® и на мобилното приложение Owlet:

Owlet Baby Care Inc.

3300 Аштън Булевард Суит 300 (Ashton Blvd Suite 300),

Лихай, Юта (Lehi, Utah), UT 84043, САЩ

Owlet Baby Care Inc. си запазва всички права за промяна на софтуерното оборудване на своите продукти и за промяна на мобилното приложение Owlet. Приложението Owlet е съвместимо с мобилни телефони с операционни системи Android и iOS. Поради изисквания за нови технически решения и сигурност, изискванията за версиите на отделните операционни системи могат да бъдат променени без предварително уведомление. В този случай приложението Owlet може да не работи повече на устройства с по-стари версии на операционните системи Android и iOS. Можете да получите информация за поддържаната в момента версия на операционните системи Android и iOS от нашия отдел за обслужване на клиенти.

7. Гаранция:

Като гаранция за качество търговецът се задължава да удовлетвори клиента извън обхвата на неговите законни права от дефектно изпълнение, по-специално чрез връщане на покупната цена, замяна на стоката или поправка, или предоставяне на услуга в този контекст, ако стоката няма характеристиките, посочени в гаранционната декларация.

а) гаранционен срок

Гаранционният срок започва да тече, когато клиентът получи стоките.

Гаранционният срок за стоките е 2 години. Ако върху продадената стока, нейната опаковка или приложените към нея инструкции е отбелязан срок за използване на вещта в съответствие със специални законови разпоредби, гаранционният срок изтича с изтичането на този срок.

Предоставеният гаранционен срок от 2 години не се отнася за капацитета на батерията, която е част от продукта и чийто живот е ограничен. Минималният живот на батерията е 6 месеца от датата на продажба. В такъв случай по-краткият живот на продукта не може да се счита за дефект и не може да бъде претендиран като такъв.

В случай, че стоките са заменени или ремонтирани за Вас, за нови стоки, или заменените части и резервни части не тече нов гаранционен срок. В този случай обаче гаранционният срок се удължава с времето, през което не сте могли да използвате стоките поради дефекта, т.е. по-специално с времето, през което стоките са били ремонтирани.

Гаранцията не покрива нормалното износване на стоките (или техните части), което е пряко свързано с потребителските стоки. Гаранцията може да бъде предявена само в случай на производствен дефект. Клиентът няма право да се възползва от гаранцията и ако дефектът е причинен от външно събитие, след като рискът от повреждане на вещта е преминал върху клиента.

Преди да използвате продукта за първи път, препоръчваме Ви да прочетете гаранционните условия, включително ръководството за употреба, и след това да спазвате стриктно тези указания за употреба, т.е. по-специално да сменяте консумативите, да спазвате правилата за поддръжка и почистване на стоките и да използвате продуктите в съответствие с инструкциите в ръководството. Неспазването на редовната смяна на консумативи, редовната поддръжка и почистване или всяко друго действие, противоречащо на инструкциите за експлоатация, може да доведе до последващо непризнаване на гаранционния ремонт.

б) жалби

Правата от дефектно изпълнение и правата от гаранцията могат да се упражнят при търговеца, а именно чрез рекламация на стоките.

в) процедура за подаване на жалби

Ако клиентът желае да подаде жалба относно стоките, закупени в онлайн магазина www. www.owletcare.bg, той може да се свърже лично с нашия оторизиран сервизен център на адрес: „Цертус Меркатус“ с.р.о.(Certus Mercatus s.r.o.), Република Чехия, гр. Прага 9, К Жижкову 282/9 (Prague 9, K Žižkovu 282/9), пощенски код 190 00 или да попълни формуляра на адрес https://www. owletcare.cz/reklamace-a-vraceni.html. Като попълните този формуляр, можете да поръчате безплатно куриеска фирма, която да транспортира дефектната стока. Услугата – Безплатен куриер – се предоставя от DPD (Speedy). Формулярът служи като поръчка за събиране, която се изпраща автоматично на въведения от вас имейл адрес и на нашата информационна връзка. Моля, насочете всички въпроси относно поръчаното събиране към нашата информационна линия +420 245 001 740 (от понеделник до петък от 7.30 до 15.30 ч.) / +3592 491 63 66 (от понеделник до петък от 9.30 до 17.30 ч.). или изпратете имейл на reklamace@mercatus.cz. В случай на признат гаранционен ремонт ние от „Цертус Меркатус“ с.р.о. (Certus Mercatus s.r.o.) заплащаме таксата за събиране. В случай на непризната рекламация или друго неразрешено използване на услугата се изисква такса за събиране в размер на 20 лв. с ДДС. DPD ще се свърже с вас, когато събере  пратката от вас. Ако DPD не вземе пакета от вас, моля, свържете се с нашата информационна линия.

Търговецът препоръчва да изпратите заявените стоки в оригиналната опаковка или в друга подходяща транспортна опаковка, тъй като търговецът не носи отговорност за механични повреди на стоките преди тяхното получаване.

г) обработване на жалбата

Центърът за обслужване ще оцени основателността на жалбата и след оценката ще информира клиента по телефона или по електронна поща за начина на разглеждане на жалбата. Впоследствие сервизният център ще изпрати рекламираните стоки обратно чрез спедиторска услуга (в случай на отхвърляне на рекламацията за сметка на клиента).

Жалбата ще бъде разгледана, съответно отстраняването на дефекта, ще бъде извършено не по-късно от 30 дни от датата на подаване на жалбата, освен ако търговецът и клиентът не се договорят за по-дълъг срок. Клиентът е длъжен да окаже необходимото съдействие при разглеждането на жалбата.

Всички права и задължения на страните по договора, произтичащи от дефектно изпълнение и от гаранцията за качество, които не са регламентирани в настоящите ОУ, се уреждат от съответните нормативни разпоредби, по-специално Закон № 89/2012 Граждански кодекс и Закон № 634/1992 за защита на потребителите на Република Чехия, и Закона за защита на правата на потребителите. 

8. Отказ от договора:

а) правото на клиента да се откаже от договора

Клиентът има право да се откаже от договора във всички предвидени от закона случаи. Отказът има действие за търговеца от момента, в който му бъде връчено изявлението на клиента за отказ от договора, ако са изпълнени всички законови условия.

В случай на покупка при използване на специална отстъпка, в условията на Кеш Бек (cash back), или при получени подаръци, ваучери за подаръци и т.н. (наричани по-долу „бонуси“), тези бонуси трябва да бъдат върнати, ако клиентът се откаже от договора за покупко-продажба, дори ако дружеството „Цертус Меркатус“ с.р.о. (Certus Mercatus s.r.o.) не е пряк участник в сключения договор за покупко-продажба и прехвърля бонуса само като трета страна въз основа на представения валиден договор за покупко-продажба. Ако клиентът се откаже от договора за покупко-продажба (този договор се прекратява и правото на клиента на бонус също се прекратява. Търговецът си запазва правото да си възстанови този бонус.

б) правото на клиента, който е потребител, да се откаже от договора

Потребител, който е сключил договор за покупко-продажба с търговеца, използвайки средства за комуникация от разстояние (напр. интернет, телефон), има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от получаването на стоките, без да посочва причина. Отказът от договора за покупко-продажба трябва да бъде изпратен на търговеца в срока, посочен в предходното изречение. Тази разпоредба обаче не може да се тълкува като възможност за безплатно заемане на стоки, когато срокът, предвиден за евентуален отказ от договора, се използва само за изпробване на стоките до степента, в която те биха били изпробвани в магазина.

За да се откаже от договора, потребителят може също така да използва формуляра по образец, предоставен от търговеца. Отказът от договора за покупко-продажба може да бъде изпратен от потребителя на адреса за обслужване на търговеца „Цертус Меркатус“ с.р.о.(Certus Mercatus s.r.o.), Република Чехия, гр. Прага 9, К Жижкову 282/9 (Prague 9, K Žižkovu 282/9), пощенски код 190 00 или на електронния адрес recepce@certus-mercatus.com. В случай на отказ от договора за покупко-продажба трябва да се изпрати уведомление за отказ на адреса на търговеца, като се посочат номерът на поръчката, променливият символ, датата на покупката и банковата сметка, по която да бъде възстановена сумата.

Поради естеството на стоките, закупена стока ще бъде приета от търговеца, ако времето на активност на закупените стоки (времето през което същите са били включени и са работили) не е повече от 15 часа, доколкото този лимит гарантира време, достатъчно за установяване на естеството, характеристиките и добро функциониране на стоките.

Ако този лимит бъде надхвърлен, ние си запазваме правото да не позволим отказ от договора за покупка в рамките на 14 дни.

Ако потребителят се откаже от договора, той е длъжен да изпрати стоките, които е получил от него, на търговеца посредством не по-късно от 14 дни след упражняване на правото си от отказ от договора, на адрес: гр. София, п.к. 1172, ул. „Апостол Карамитев“  № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7 и посочен адресат „Цертус Меркатус БГ“ ЕООД, тел. +3592 491 63 66.

Разходите, свързани с връщането на стоките, се поемат от потребителя.

Потребителят има право да изпробва доставените стоки по обичайния начин, в съответствие с тяхното естество и характеристики, и доколкото това е необходимо, за да се запознае с естеството, характеристиките и функционалността на стоките. По стоките не трябва да има видимо износване. След това потребителят е длъжен да върне стоките в състоянието, в което ги е получил, т.е. окомплектовани, без видимо износване и без дефекти или други повреди. В случай че стоките са върнати на търговеца в състояние, различно от гореописаното и няма друго споразумение, търговецът има право на възстановяване на действително направените разходи във връзка с връщането на стоките в първоначалното им състояние. Възстановяването на тези разходи и щети ще бъде осъществено по такъв начин, че покупната цена, която търговецът е длъжен да върне, ще бъде намалена с разходите, свързани с възстановяването на стоките в първоначалното им състояние. Начисляването на тези разходи може да бъде избегнато от потребителя, ако той сам възстанови стоките в първоначалното им състояние (чрез почистване, окомплектоване, правилно опаковане и т.н.).

Търговецът препоръчва стоките да се изпращат с препоръчана пратка и застраховани, тъй като търговецът не носи отговорност за евентуалната им загуба или транспортни повреди, настъпили по пътя до адреса на търговеца.

Ако всички горепосочени условия за връщане на стоките са изпълнени, ние ще върнем покупната цена на стоките по посочената от Вас банковата сметка в рамките на законоустановения срок от 14 дни.

в) правото на търговеца да се откаже

Търговецът има право да се откаже от договора само до момента на изпращане на стоките на клиента и само в случай на липса на стоките или значителна промяна в цената на стоките. Въпреки това, преди да се откаже от договора, търговецът винаги е длъжен да се свърже с клиента, за да се споразумеят за следващата процедура.

9. Защита на личните данни

Цялата обработка на личните данни на клиента се урежда от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните с него правни разпоредби, валидни на територията на Чешката република и ЕС.

С подаването на поръчка клиентът предоставя на търговеца правото да обработва неговите лични данни, предоставени във връзка с поръчката от търговеца като администратор на лични данни, и се съгласява с по-нататъшното обработване на тези лични данни за целите на бизнес дейностите на търговеца.

Търговецът събира, въз основа на изричното съгласие на клиентите, личните данни на клиентите, а именно име и фамилия, адрес (улица или квартал, град/населено място, номер на улица или блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт. Тези данни се използват предимно за улесняване на поръчките на клиентите в бъдеще.

Ако клиентът даде изричното си съгласие, търговецът може да му изпраща търговски съобщения с новини, оферти, реклами и да му предлага участие в анкети и пазарни проучвания по електронна поща и телефон.

Личните данни на клиентите са напълно защитени срещу злоупотреба. Търговецът не предава личните данни на клиентите на друго лице.

Данните, които търговецът съхранява и обработва за клиента, могат да бъдат променяни от клиента по всяко време като изпрати имейл до bg.info@certus-mercatus.com.

Клиентът може да оттегли съгласието си за съхранение и обработка на лични данни или за изпращане на търговски съобщения по всяко време, като изпрати съобщение по електронна поща на адрес: recepce@certus-mercatus.com или като уведоми търговеца за това по телефона. В случай на нарушаване на правата му клиентът има право да поиска подходящо обезщетение като се обърне към компетентната служба за защита на личните данни в Република Чехия или Комисията за защита на личните данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон:+3592 915 3 518, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.

10. Принос за рециклиране

Цените в www.owletcare.bg са посочени с включени отчисления за рециклиране (PHE), които се плащат чрез колективната система на „Асекол“ с.р.о. (Asekol s.r.o.).

11. Заключителни разпоредби

Тези ОУ са валидни за всички договори за покупко-продажба, сключени между търговеца и клиента.

Снимките, поместени в онлайн магазина на търговеца, могат да бъдат само илюстративни, затова винаги питайте за съдържанието на опаковката.

Обработката на жалби на потребители се извършва от търговеца чрез имейл адреса recepce@certus-mercatus.com. Търговецът изпраща информация за разглеждането на жалбата на потребителя на неговия електронен адрес.

В случай че възникне спор по договор за покупко-продажба между клиент, който е потребител, от една страна, и търговеца, от друга, и той не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, потребителят може да използва и възможността за извънсъдебно уреждане на спора. В такъв случай потребителят може да се обърне към субекта на извънсъдебното решаване на спорове, който е Чешката търговска инспекция, със седалище, Република Чехия, гр. Прага 2, ул. Щепанска 567/15, п.к. 120 00, интернет страница: www.coi.cz, и да действа съгласно правилата, посочени на този уеб адрес или Комисията за защита на потребителите, с адрес гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, интернет адрес: https://www.kzp.bg/. Подробна информация за възможностите на клиента, в качеството си на потребител, да се възползва от извънсъдебните начини за разглеждане на рекламации и искове, както и за принципите на достъп до тези процедури е достъпна и на адреса на  Министерство на икономиката:https://www.mi.government.bg/bg/themes/urejdane-na-potrebitelski-sporove-po-sadeben-i-izvansadeben-red-organi-za-alternativno-reshavane-na-325-325.html.

Министърът на икономиката одобрява списък на субектите, признати за органи за алтернативно решаване на потребителски спорове на територията на Република България.

Потребителят може да използва и онлайн платформата за разрешаване на спорове, създадена от Европейската комисия, на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Търговецът си запазва правото да променя ОУ. Променените условия ще бъдат обявени по подходящ начин на уебсайта www.owletcare.bg най-малко един месец преди влизането в сила на новите търговски условия.

Настоящите Общи условия сa валидни и влизат в сила на 18 май 2023 г. След това Общите условия престават да бъдат валидни от датата на влизане в сила на по-нови общи условия.

Shopping Cart
Scroll to Top